ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเดิมคือสุขาภิบาลทุ่งยั้ง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 กันยายน 2556
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526
เนื่องจากบางส่วนของตำบลทุ่งยั้งและตำบลไผ่ล้อม เป็นชุมชนหนาแน่น มีสถานที่ราชการแหลายแห่ง เช่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์  
เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมโบราณมีโบราณสถานที่กรมศิลปากรจะทะเบียนไว้ เช่น
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง พระแท่นศิลาอาสน์ และเวียงเจ้าเงาะ เป็นต้น

 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  มีหลักการสำคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจอย่างจริงจัง  จึงได้มีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขภิบาลพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ นั่นคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากอำเภอลับแลไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร