งานทะเบียนราษฎร

>> การขอเลขที่บ้าน

>> การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

>> การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

>> การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

>> การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

>> การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ                      

     หรือการสงเคราะห์

>> การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

>> การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

>> การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

>> การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

>> การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

>> การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

>> การรับแจ้งการย้ายออก

>> การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

>> การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

>> การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

>> การรับแจ้งการย้ายเข้า

>> การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

>>การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

>>การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

>> การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

>> การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

>> การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

>> การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

>> การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

>> การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

งานกองคลัง

>> การรับชำระภาษีป้าย

>> การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

กองช่าง

>> การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

>> การแจ้งขุดดิน

>> การแจ้งถมดิน

>> การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

>> การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

>> การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

>> การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

>> การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

>>การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

>> การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

>> การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

>> การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

>> การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

>> การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

>> การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

>> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

กองการศึกษา

>> คู่มือการรับสมัครเด็ก

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

>> การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พิ้นที่เกิน 2   ตารางเมตร

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>> การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 2   ตารางเมตร

>> การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

>> การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>> การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 2   ตารางเมตร

 

ฝ่ายงานธุรการ

>> การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ฝ่ายอำนวยการ

>> การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

>> การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

>> การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>> การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

>> การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่ >> กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

>> การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

>> การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น