ปี 2563ปี 2564ปี 2565
เดือนมีนาคม

เดือนมกราคม

 เดือนมกราคม
เดือนเมษายน

เดือนกุมภาพันธ์ 

  เดือนกุมภาพันธ์  

เดือนพฤษภาคม

 เดือนมีนาคม

   เดือนมีนาคม    

เดือนมิถุนายน

เดือนเมษายน 

   เดือนเมษายน    

เดือนกรกฏาคม

  เดือนพฤษภาคม     เดือนพฤษภาคม  

เดือนสิงหาคม

เดือนมิถุนายน   เดือนมิถุนยายน

เดือนกันยายน

เดือนกรกฏาคม 

 เดือนกรกฏาคม

เดือนตุลาคม

 เดือนสิงหาคม

 เดือนสิงหาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนกันยายน 

 เดือนกันยายน
เดือนธันวาคม

เดือนตุลาคม 

 เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน 

 เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม  

 เดือนธันวาคม

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ