ประกาศเดือนพฤษภาคม 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนิดการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขอเช่าบริกรจดทะเบียนโดเมน

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปี 2563

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำ

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำบริการให้ประชาชน

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำเพื่อบริการให้ประชาชน

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำเพื้อบริการให้ประชาชนในฤดูแล้ง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสบู่เหลวสำหรับล้างมือ

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 70 %

 

 

ประกาศเดือนธันวาคม 2563

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจันทร์แรม  รัตน์บำรุง

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำดาดคอนกรีต บริเวณที่นานางชวน ถึงนานางสมบูรณ์ จันมี

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจิตร ตาขัด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายสมบัติ บัตรมาก

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางอุไร แกว้กุลศรี ถึง บ้านนางตลับ

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.2 ข้างโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา

 

ประกาศเดือนมิถุนายน 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตโดยสาร