ประกาศเดือนกรกฏาคม 2563

1. ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ

2. เอกสารสอบจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นควัน

3. ประกาศเอกสารสอบร่างขอบเขตโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

4. ประกาศจัดซื้อจัดครุภัณฑ์เครื่องพ่นควัน

5. ประกาศจ้างออกแบบอาคารผู้สูงอายุและอาคารนันทนาการ

6. ประกาศตลาดน้ำ 3 ภาค

7. ประกาศเอกสารสอบรายละเอียดคุณลักษณะ

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าคลัทซ์และจานกดคลัทซ์

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนชุดเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่อง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮดรอลิค

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้างมืออลูมิเมียม 1 หลุม

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์