ประกาศเดือนกันยายน 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่งอปริ้นเตอร์

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรองน้ำมันเครื่องดีเซล

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องอาคารศูนย์ซ่อม