ประกาศเดือนมิถุนายน 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการถ่ายเอกสาร

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตโดยสาร