ประกาศเดือนพฤษภาคม 2563

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนิดการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขอเช่าบริกรจดทะเบียนโดเมน

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปี 2563

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้าน

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำ

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำบริการให้ประชาชน

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำเพื่อบริการให้ประชาชน

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตั้งถังพักน้ำเพื้อบริการให้ประชาชนในฤดูแล้ง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสบู่เหลวสำหรับล้างมือ

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 70 %