ประกาศเดือนธันวาคม 2563

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจันทร์แรม  รัตน์บำรุง

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำดาดคอนกรีต บริเวณที่นานางชวน ถึงนานางสมบูรณ์ จันมี

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจิตร ตาขัด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายสมบัติ บัตรมาก

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางอุไร แกว้กุลศรี ถึง บ้านนางตลับ

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.2 ข้างโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา