ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

สามารถติดต่อ - สอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

หรือ 

เพิ่มเพื่อน

 

สศค กรม 2 กรมธนารักษ์
สาระสำคัญ3 เรื่องน่ารู้ ทะเบียน
ป้าย                                                                                                    แบบประเมิน                                                                                                    สำนักกองคลัง แบ่งโครงสร้างการบริการ ออกเป็น ส่วนรายได้ และ ส่วนงานบริการ แบ่งการบริการ ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

  • งานแผนที่ภาษี
  • งานบริการข้อมูลแผนที่
  • งานทะเบียนพาณิชย์

2. ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งส่วนงานบริการย่อย ออกเป็น

  • งานจัดเก็บรายได้
  • งานเร่งรัดรายได้
  • บริการด้านภาษี