www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • เทศบาลทุ่งยั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ
วันที่ลงข้อมูล
ราคากลาง โครงการปรับรุงรางระบายน้ำ
02 ก.ค 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ
02 ก.ค 2562
ประกาศ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ชนะ โครงการราวกันตก
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายรัตน์
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างท่อเมนประปาชุมชน หมู่ 2 ไผ่ล้อม
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทีวี)
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายม่อม
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศตรวจงานจ้าง ถนน คสล.กอนวงษ์
ประกาศตรวจงานจ้าง นายสมหมาย เณรแย้ม
ประกาศตรวจงานจ้าง ระบบประปาภายในชุมชน
ประกาศตรวจงานจ้าง ราวกันตกริมทางสาธารณะ
ประกาศตรวจงานจ้าง ก่อสร้างคลองแม่พร่อง
ประกาศตรวจงานจ้าง วางท่อบ้านนายสง่า
ราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายสง่า
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายม่อม
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาภายในชุมชน
ราคากลาง ซอยข้างคลองแม่พร่อง
ราคากลาง ท่อgมนระบบประปา
ราคากลาง บ้านนายรัตน์
ราคากลาง ราวกันตก
ประกาศเอกสารสอบร่างขอบเขตโครงการระบบสูบ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แบบชี้แจงข้อเสนอแนะรายละเอียดประกวดราคาครั้งที่ 1
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยานพาหนะรถดูดสิ่งปฏิกูล
 
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะรถดูดสิ่งปฏิกูล
 
รายงานสถานะการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
 
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำ 3 ภาค
 
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบสร้างอาคารผู้สูงอายุ
 
เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5รายการ
 
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยบนรถยนต์
 
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
 
 แบบปปช.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอย
 
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอย
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่6 ต.ทุ่งยั้ง
 
 โครงการสร้างถนนคสล.ซอยประปาบ้านพระแท่น
 
 โครงการสร้างถนนหมู่2 ต.ทุ่งยั้ง(ข้างคลองตระกู)
 
 โครงการสร้างถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านหมู่1 ต.ไผ่ล้อม
 
 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่2 ต.ไผ่ล้อม
 
 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่1 ต.ทุ่งยั้ง
 
 โครงการสร้างรางระบายน้ำหมู่6 ต.ไผ่ล้อม
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่พร่องหมู่1ต.ทุ่งยั้ง
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสุชาติ ศิริชาญ
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมอาคารซ่อมเครื่องยนต์
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ไช่งานก่อสร้าง
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ
 
 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์
 

 วงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้จัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา

 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<