www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • เทศบาลทุ่งยั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ
ลงวันที่
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยานพาหนะรถดูดสิ่งปฏิกูล
 
ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะรถดูดสิ่งปฏิกูล
 
รายงานสถานะการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
 
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำ 3 ภาค
 
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบสร้างอาคารผู้สูงอายุ
 
เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์5รายการ
 
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยบนรถยนต์
 
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
 
 แบบปปช.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอย
 
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอย
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่6 ต.ทุ่งยั้ง
 
 โครงการสร้างถนนคสล.ซอยประปาบ้านพระแท่น
 
 โครงการสร้างถนนหมู่2 ต.ทุ่งยั้ง(ข้างคลองตระกู)
 
 โครงการสร้างถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านหมู่1 ต.ไผ่ล้อม
 
 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่2 ต.ไผ่ล้อม
 
 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่1 ต.ทุ่งยั้ง
 
 โครงการสร้างรางระบายน้ำหมู่6 ต.ไผ่ล้อม
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่พร่องหมู่1ต.ทุ่งยั้ง
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสุชาติ ศิริชาญ
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมอาคารซ่อมเครื่องยนต์
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ไช่งานก่อสร้าง
 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิโบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ
 
 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์
 
 วงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้จัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<