www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • เทศบาลทุ่งยั้ง

กำหนดการชำระภาษี

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปีสถานที่ กองคลัง โทร 0-5581-6594
ขั้นตอนการชำระ
1. เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี
2. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สถานที่ กองคลัง โทร 0-5581-6594
ขั้นตอนการชำระ
   1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
   2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน , ค่ารายปีของทรัพย์สิน , ค่าภาษีที่จะต้องเสีย แล้วแจ้งการประเมิน
   3. เมื่อผู้รับประเมินได้รับรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การชำระภาษีป้าย
ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปีสถานที่ กองคลัง โทร.0-5581-6594 ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาสินค้าต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หากมีการติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคมหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีแล้ว หรือแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
   (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
   (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า อักษรต่างประเทศ
   (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
   (5) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษี 200บาท
อีเมล์กองคลัง : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<