07/02 2012

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้

ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับปรับวุฒิทางการศึกษา การโอน(ย้าย) การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานทะเบียนประวัติ
งานบริหารงานวิชาการ
ปฏิบัติงานประสานงานวิชาการโรงเรียนวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงานวินิจฉัย สั่งการ ประสานงาน และตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงาน ปฏิบัติงานประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไป และด้านวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติงานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การทดลองวิจัยทางการศึกษา ส่งเสริมเผยแพร่แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา และอาชีพ ปฏิบัติงานประสานงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น จัดทำรายงานการศึกษา หรือวัดผลการศึกษา และสถิติของนักเรียน
งานโรงเรียน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมจัดตั้งสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานปลูกฝังวินัย ถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
งานธุรการ
ปฏิบัติงานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเกี่ยวกับตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ งานสวัสดิการต่าง ๆ และงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนติดตามผลการรายงาน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีสถานศึกษาซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แสดงข้อมูลด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554