www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • เทศบาลทุ่งยั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1.1 งานบริหารงานสาธารณสุข
1.2 งานธุรการ
1.3 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
2.1 งานสัตวแพทย์
2.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานสาธารณสุข งานธุรการ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.1 งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • วางแผนงานสาธารณสุข ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
 • รับนโยบายจากผู้บริหาร นำมาปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
 • จัดทำแผนพัฒนางานในกองสาธารณสุข
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของกองสาธารณสุข
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • บริหารงานบุคคลของบุคลากรในกองสาธารณสุข
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณของกองสาธารณสุข
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านงานสาธารณสุข ทั้งภายในสำนักงานเทศบาลและประชาชน
 • ควบคุมการลาของพนักงานจ้าง
 • จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกองสาธารณสุข
 • จัดทำฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองสาธารณสุข
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของกองสาธารณสุข
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน คู คลอง ท่อระบายน้ำ และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
 • การจำกัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในชุมชน
 • การพัฒนาบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
 • การพัฒนาตลาดสดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
 • ตรวจร้านอาหาร ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ตรวจร้านค้า ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมและระงับเหตุร้องเรียน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2.1 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การขออนุญาตฆ่าสัตว์ และการควบคุมการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยแก้ผู้บริโภค
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการฆ่าสัตว์ การจัดเก็บขนย้าย กำจัดซากสัตว์ ให้ถูกหลักอนามัยและมีคุณภาพ
 • พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
 • จัดทำทะเบียน และคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขตเทศบาล
 • สำรวจสัตว์ปีกทุกชนิดในพื้นที่เขตเทศบาล
 • เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคจากสัตว์ทุกชนิด
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคและสารเสพติด
 • เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดทุกชนิด
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมผู้สูงอายุ
 • การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • ดูแลสุขภาพเด็กในชุมชนและในโรงเรียน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดประกาศส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ To Be Number One เทศบาลตำบลทุ่งยั้งและชุมชนร่วมจัดแข่งขันกีฬาเต้นฮูลาฮูป ต้านยาเสพติด 2555


เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<