www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • เทศบาลทุ่งยั้ง

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสาร

 

วัตถุประสงค์สำคัญประการแรกของการมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 คือ เพื่อรับรอง "สิทธิได้รู้" (right to know) ของประชาชนเมื่อได้ศึกษาถึงความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แล้ว จะพบว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากนักวิชาการสื่อมวลชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อรับรอง "สิทธิได้รู้" (right to know) หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ โดยเห็นว่าสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในด้านการบริหารบ้านเมืองและด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน...

ประกาศงานพัสดุครุภัณฑ์

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017 Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<